رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی زیست شناسی

رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی زیست شناسی


رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

             
زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد و دکتری

علوم جانوری - زیست شناسی سلولی و تکوین

کارشناسی ارشد و دکتری
علوم جانوری - فیزیولوژی کارشناسی ارشد و دکتری
علوم جانوری - بیوسیستماتیک کارشناسی ارشد و دکتری
علوم گیاهی - فیزیولوژی کارشناسی ارشد و دکتری
علوم گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی کارشناسی ارشد و دکتری
زیست شناسی دریا - جانوران دریا کارشناسی ارشد
میکروبیولوژی کارشناسی ارشد و دکتری
زیست فن آوری میکروبی کارشناسی ارشد و دکتری
ژنتیک کارشناسی ارشد
 
آدرس کوتاه :