رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی

رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی


رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

شیمی آلی کارشناسی ارشد و دکتری

شیمی پلیمر

کارشناسی ارشد و دکتری
شیمی تجزیه کارشناسی ارشد و دکتری
شیمی فیزیک کارشناسی ارشد و دکتری
شیمی کاربردی کارشناسی ارشد و دکتری
شیمی معدنی کارشناسی ارشد و دکتری
نانوشیمی کارشناسی ارشد
 
آدرس کوتاه :