رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی فیزیک

رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی فیزیک


رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

فیزیک - حالت جامد کارشناسی ارشد و دکتری

فیزیک اتمی و مولکولی

کارشناسی ارشد و دکتری
فیزیک هسته ای کارشناسی ارشد و دکتری
فیزیک ذرات بنیادی کارشناسی ارشد و دکتری
گرانش و فیزیک نجومی کارشناسی ارشد و دکتری
 
آدرس کوتاه :