رشته های مقطع کارشناسی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

رشته های مقطع کارشناسی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر


رشته تحصیلی

طول دوره

   

ریاضی محض

۴ سال (۸ ترم)

   

ریاضی کاربردی

۴ سال (۸ ترم)

   

علوم کامپیوتر

۴ سال (۸ ترم)

   

آمار

۴ سال (۸ ترم)

   

 

آدرس کوتاه :