رشته های مقطع کارشناسی زمین شناسی

رشته های مقطع کارشناسی زمین شناسی


رشته تحصیلی

طول دوره

   

زمین شناسی عمومی

۴ سال (۸ ترم)

   

 

آدرس کوتاه :