رشته های مقطع کارشناسی زیست شناسی

رشته های مقطع کارشناسی زیست شناسی


رشته تحصیلی

طول دوره

   

بیوتکنولوژی

۴ سال (۸ ترم)

   

زیست شناسی سلولی مولکولی

۴ سال (۸ ترم)

   

علوم جانوری

۴ سال (۸ ترم)

   

علوم گیاهی

۴ سال (۸ ترم)

   

میکروبیولوژی

۴ سال (۸ ترم)

   

 

آدرس کوتاه :