رشته های مقطع کارشناسی شیمی

رشته های مقطع کارشناسی شیمی


رشته تحصیلی

طول دوره

   
شیمی محض

۴ سال (۸ ترم)

   
شیمی کاربردی ۴ سال (۸ ترم)    

 

آدرس کوتاه :