رشته های مقطع کارشناسی فیزیک

رشته های مقطع کارشناسی فیزیک


رشته تحصیلی

طول دوره

   

فیزیک

۴ سال (۸ ترم)

   

فیزیک مهندسی

۴ سال (۸ ترم)

   
       
       

 

آدرس کوتاه :