رنامه امتحانی مقطع ارشد و دکتری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشکده شیمی

رنامه امتحانی مقطع ارشد و دکتری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشکده شیمی


ایام هفته

5/10-5/8

محل امتحان

5/12-5/10

محل امتحان

شنبه

18/10/95

شیمی معدنی پیشرفته(دکتر اخباری) (ارشد)

مکانیک کوانتومی (دکتر شایسته) (ارشد)

 

110

24

حدواسطه های فعال(دکتر قندی) (دکتری)

شیمی آلی پیشرفته(دکتر قندی) (ارشد)

طیف سنجی اتمی تجزیه ای(دکتر شمیرانی )(ارشد)

110

110

24

یکشنبه

19/10/95

واکنشگاهها(دکتر توسلی) (ارشد)

شیمی و فناوری کامپوزیت های پلیمری (دکتر شاکری) (دکتری)

110

24

شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون(دکتر خوئی) (ارشد)

 

110

دوشنبه

20/10/95

طیف بینی تجزیه ای پیشرفته (دکتر شمیرانی) (دکتری)

110

ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی (دکتر بدیعی) (دکتری)

 

 

110

سه شنبه

21/10/95

 

 

الکتروشیمی تجزیه ای (دکتر علیزاده) (ارشد)

 

110

 

چهارشنبه

22/10/95

سنتز مواد آلی(دکتر زنوزی- دکتر جعفرپور) (ارشد)

طیف بینی معدنی (دکتر امیری) (ارشد)

 

110

24

شیمی فیزیک پیشرفته(دکتر فروتن) (ارشد)

مکانیک آماری پیشرفته(دکتر به نژاد) (دکتری)

110

24

شنبه

25/10/95

روش های جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی(دکتر رشیدی دکتر سرشتی) (ارشد)

NMRپیشرفته(دکتر رشیدی) (دکتری)

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی(دکتر سرشتی) (ارشد)

110

 

24

110

پدیده های انتقال(دکتر بزرگ) (ارشد)

شیمی فیزیک پلیمرها(دکتر کریمی )(ارشد)

 

 

110

24

 

 

یکشنبه

26/10/95

روش های نوین شیمیایی و فیزیکی جداسازی (دکتر سرشتی)(دکتری)

110

 

 

دوشنبه

27/10/95

طیف سنجی مواد آلی (دکتر کیانمهر) (ارشد)

 

110

سینتیک و ترمودینامیک واکنش های معدنی (دکتر سلیمان نژاد) (ارشد)

تعیین ساختار به کمک پراش پرتو X (دکتر سلیمان نژاد) (دکتری)

110

 

110

سه شنبه

28/10/95

سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها (دکتر مهدوی) (دکتری)

شناسایی مواد پلیمری (دکتر مهدوی) (ارشد)

110

 

 

چهارشنبه

29/10/95

شیمی ترکیبات طبیعی(دکتر شاکری /دکتر نیکنام) (ارشد)

طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرآیند ها(دکتر طاهری)(ارشد)

110

24

مکانیک کوانتوم پیشرفته(دکتر مقاری) (دکتری)

ریاضیات در شیمی فیزیک(دکتر نوروزی / دکتر مقاری) (ارشد)

کاربرد روش های محاسباتی در شیمی (دکتر قاسمی –دکتر نوروزی) (ارشد)

110

110

24

 

آدرس کوتاه :