روزی با پردیس علوم دانشگاه تهران، دوشنبه 8 مرداد 1397