نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روز معلم

روز معلم


هدف معلم این باشد که نیروی فکری متعلم را  پرورش و استقلال دهد و قوه ابتکار او را زنده کند و تجزیه و تحلیل مسائل را در او تقویت کند. شهید مطهری