روشی جدید برای عامل دار کردن کومارین ها از طریق واکنش های بدون فلز واسطه / دانشجو: معصومه درویش ملا

روشی جدید برای عامل دار کردن کومارین ها از طریق واکنش های بدون فلز واسطه / دانشجو: معصومه درویش ملا


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی

عنوان: روشی جدید برای عامل دار کردن کومارین ها از طریق واکنش های بدون فلز واسطه

دانشجو: معصومه درویش ملا
رشته: شیمی آلی

استاد راهنما: دکتر فرناز جعفرپور

زمان: 28/11/97 ساعت 11:30
مکان: کلاس 8 ساختمان شهید علیمحمدی

چکیده:

در این رساله روشی ساده و کارآمد برای آلکیل دار کردن کومارین ها از طریق جفت شدن متقاطع هیدروژن زدا با اترها ارائه شده است. در این روش تنها از ترشیو بوتیل هیدروپراکسید به عنوان معرف استفاده شده است و واکنش تحت شرایط بدون فلز و بدون حلال پیش میرود.  در ادامه، روشی جدید برای آلکیل دار کردن گزینشی کومارین ها با استفاده از اسیدهای کربوکسیلیک به عنوان منبع
آلکیل گزارش شده است. این واکنش در غیاب فلز واسطه و در حلال آبی پیش رفته و تنوعی از مشتقات  3-آلکیل کومارین سنتز می شود.

آدرس کوتاه :