نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رویدادهای پیش رو

رویدادهای پیش رو


سخنرانی آقای پروفسور  گویلمن (Gilles Guillemin) استاد دانشگاه مک کواری استرالیا در ساعت 11:00 روز یکشنبه 11 بهمن ، با عنوان " نقش متابولیسم تریپتوفان در التهابات عصبی" برگزار خواهد شد.

 

کنفرانس بین المللی " آب و محیط زیست در عصر جدید: آموزش و ظرفیت سازی" در پاییزسال 1395 در پردیس علوم دانشگاه برگزار خواهد شد.