رویه نگاری با استفاده از پراش فرنل از پله‌ی فازی / دانشجو: حمید سلوداری

رویه نگاری با استفاده از پراش فرنل از پله‌ی فازی / دانشجو: حمید سلوداری


جلسه دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده زمین شناسی


عنوان: رویه نگاری با استفاده از پراش فرنل از پله‌ی فازی
دانشجو: حمید سلوداری
رشته:  فیزیک اتمی و مولکولی

استاد راهنما: دکتر محمد تقی توسلی

زمان:سه شنبه 1397/07/10  ساعت 16:00
مکان: آمفی تئاتر دانشکده فیزیک

چکیده:
در دو دهه‌ی اخیر، پراش فرنل از پله‌ی فازی با سطوح موازی، در بازتاب و عبور به طور گسترده مطالعه شده و به کاربردهای فراوانی در زمینه‌ی اندازه‌گیری کمیت‌های فیزیکی منجر گردیده است. در این رساله، ابتدا، پراش فرنل از پله‌ی فیزیکی با جهت‌های دلخواه دو سطح آن، در بازتاب فرمول‌بندی می‌شود. در بخش بعدی رساله، پراش فرنل از لبه‌ی تیغه‌ی شفاف، با جهت‌گیری‌های دلخواه دو سطح آن، در عبور، فرمول‌بندی می‌شود. همچنین نشان می‌دهیم که تغییر ناپیوسته در فاز یا گرادیان فاز، در ناحیه‌ی مرکزی باریکه ی نور همدوس، منجر به ایجاد دو جبهه‌موج با مرز مشترک تشکیل می شود. فرمول‌بندی تداخل این نوع جبهه‌موج ها که در آنها اثر پراش فرنل شدید است، انجام می‌گیرد و نشان داده می‌شود که پراش و تداخل معمول، حالت‌های خاصی از این نوع تداخل تعمیم‌یافته اند. همچنین تابع فازی روی نقش تداخلی، در نزدیکی مرز مشترک دو جبهه‌موج، تحریر می‌کنیم  و نشان می‌دهیم که این نوع از تحریر زمینه‌ی تصویربرداری کمّی از اجسام فازی در مقیاس‌های کوچک را فراهم می‌آورد. در بخش پایانی، پس از مروری بر مبانی رویه نگاری سطح، رویه‌نگاری با استفاده از پراش فرنل از پله ی فازی شرح داده می شود.

آدرس کوتاه :