زمان مصاحبه دکتری دانشکده زمین شناسی

زمان مصاحبه دکتری دانشکده زمین شناسی


مصاحبه دکتری دانشکده زمین شناسی در رشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ساعت 8 صبح روز شنبه به تاریخ 96/4/10  برگزار خواهد شد.

ثبت نام کنندگان محترم برای مصاحبه ،در روزهای ذکر شده به همراه اصل مدارک بارگزاری شده در سیستم جامع و همچنین یک عدد سی دی شامل کلیه مدارک به دفتر آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :