زیست چینه نگاری، محیط رسوبی و ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازندهای سرچشمه و سنگانه در ناحیه کپه داغ غربی، شمال شرق ایران / دانشجو: محمد شریفی

زیست چینه نگاری، محیط رسوبی و ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازندهای سرچشمه و سنگانه در ناحیه کپه داغ غربی، شمال شرق ایران / دانشجو: محمد شریفی


باسمه تعالی
 
پردیس علوم
دانشکده زمین شناسی
آگهی دفاع از رساله دکتری


عنوان: زیست چینه نگاری، محیط رسوبی و ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازندهای سرچشمه و سنگانه در ناحیه کپه داغ غربی، شمال شرق ایران

دانشجو: محمد شریفی
رشته: زمین شناسی  - چینه شناسی و فسیل شناسی

استاد راهنما: دکتر ابراهیم قاسمی نژاد

زمان: روز دوشنبه 1398/7/15 ساعت 13:30
مکان: سالن سمینار طبقه همکف دانشکده زمین شناسی پردیس علوم


 

آدرس کوتاه :