ساخت و بررسی عملکرد گونه جدیدی از نانوذرات مغناطیسی دوگانه دوست بر پایه پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌سوربات اصلاح شده با مورفولوژی دو جزئی جهت استفاده در دارورسانی هدفمند / دانشجو : بهراد شقاقی

ساخت و بررسی عملکرد گونه جدیدی از نانوذرات مغناطیسی دوگانه دوست بر پایه پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌سوربات اصلاح شده با مورفولوژی دو جزئی جهت استفاده در دارورسانی هدفمند / دانشجو : بهراد شقاقی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: ساخت و بررسی عملکرد گونه جدیدی از نانوذرات مغناطیسی دوگانه دوست بر پایه پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌سوربات اصلاح شده با مورفولوژی دو جزئی جهت استفاده در دارورسانی هدفمند.

دانشجو : بهراد شقاقی
رشته:  شیمی پلیمر

اساتید راهنما : دکتر سپیده خویی - دکتر شاهین بنکدار

زمان : دوشنبه 29 بهمن 1397، ساعت 11:45
مکان : دانشکده زمین‌شناسی، طبقه اول، اتاق سمینار


 

آدرس کوتاه :