ساخت و بهینه سازی نانوکاتالیست های دوپ شده بر پایه گرافن به منظور به کارگیری در واکنش احیای اکسیژن پیل های سوختی / دانشجو: صدیقه صادق حسنی

ساخت و بهینه سازی نانوکاتالیست های دوپ شده بر پایه گرافن به منظور به کارگیری در واکنش احیای اکسیژن پیل های سوختی / دانشجو: صدیقه صادق حسنی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان:  ساخت و بهینه‌سازی نانوکاتالیست‌های دوپ شده بر پایه گرافن به‌منظور به‌کارگیری در واکنش احیای اکسیژن پیل‌های سوختی

دانشجو: صدیقه صادق حسنی
رشته: شیمی تجزیه-الکتروشیمی
اساتید راهنما: دکتر محمدرضا گنجعلی، دکتر علیمراد رشیدی
استاد مشاور: دکتر لیلا سمیعی

زمان:  شنبه 1397/6/31 ساعت 15
مکان: اتاق سمینار دانشکده شیمی

چکیده
در این تحقیق مواد نانوساختار کربنی نظیر گرافن متخلخل به عنوان کاتالیست‌های بدون فلز برای واکنش احیای اکسیژن (ORR) بررسی شده و با وارد کردن نیتروژن و نیتروژن-گوگرد در ساختار آنها مورد ارزیابی الکتروشیمیایی قرار گرفت. اثر دما، نوع پیش‌ماده، مقدار اولیه پیش ماده و روش سنتز مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد، یک رویکرد اقتصادی و آسان برای تهیه گرافن دوپ شده چهارتایی (S، N، P و B) برای ORR با استفاده از پیش ماده‌های طبیعی حاوی هترواتم به‌وسیله روش پیرولیز بررسی و علاوه بر خواص فیزیکی و شیمیایی نمونه‌های سنتز شده، ارزیابی الکتروشیمیایی انجام شد. سپس پلاتین بر روی نمونه‌های بهینه گرافن دوپ‌شده تلقیح و ارزیابی الکتروشیمیایی انجام شد. تست‌ پیل میکروبی روی نمونه‌های سنتز شده  بهینه، ارزیابی الکتروشیمیایی و عملکرد آنها را تأئید کرد.

آدرس کوتاه :