ساخت و شناسایی نانو ساختارهای چند فلزی با استفاده از آهن، منگنز و تنگستن و کاربرد آن در جداسازی و اندازه گیری آلاینده های محیط زیست / دانشجو: پرستو جمشیدی

ساخت و شناسایی نانو ساختارهای چند فلزی با استفاده از آهن، منگنز و تنگستن و کاربرد آن در جداسازی و اندازه گیری آلاینده های محیط زیست / دانشجو: پرستو جمشیدی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: ساخت و شناسایی نانو ساختارهای چند فلزی با استفاده از آهن، منگنز و تنگستن و کاربرد آن در جداسازی و اندازه گیری آلاینده های محیط زیست

دانشجو: پرستو جمشیدی
رشته: نانوشیمی

استاد راهنما: دکتر فرزانه شمیرانی

زمان: 1397/7/9 ساعت 16
مکان : کلاس 123

در این پژوهش نانوکامپوزیت های اکسید فلزی مغناطیسی شامل اکسید منگنز و اکسید تنگستن به روش های جدید ساخته شد و برای اولین بار در حذف و پیش تغلیظ آلایندهها مورد استفاده قرار گرفتند. دراکثر گزارشات مربوط به حذف آلاینده ها، نانوساختارهای مورد استفاده یک مرحله عاملدار شدن را طی میکنند حال آنکه در این پروژه با اعمال تغییرات در فرایند ساخت نانوساختارها، مرحله عاملدار کردن حذف شده است. ساختارهای کریستالی، اطلاعات مربوط مورفولوژی، اندازه مساحت سطح و خاصیت مغناطیسی بررسی شد. جهت دستیابی به بیشینه راندمان شرایط اندازه گیری مانند pH ، مقدار جاذب، زمان جذب، زمان واجذب، نوع و مقدار حلال شوینده بهینه گردید. پارامترهای تجزیه ای فاکتور پیش تغلیظ، فاکتور افزایشی، حد تشخیص، حد تعیین کمی، انحراف استاندارد نسبی و محدوده خطی محاسبه شد. ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب جهت تعیین نوع برهمکنش آلاینده با جاذب، بررسی شد. کارایی جاذب در اندازه گیری آلاینده، از نمونه های حقیقی بررسی شد.

آدرس کوتاه :