ساخت و مشخصه یابی نانوکاتالیستهای ارتقا یافته سنتز متانول از گاز سنتز و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر فعالیت کاتالیستی و توزیع فلز فعال مس / دانشجو: محمد صادقی نیا

ساخت و مشخصه یابی نانوکاتالیستهای ارتقا یافته سنتز متانول از گاز سنتز و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر فعالیت کاتالیستی و توزیع فلز فعال مس / دانشجو: محمد صادقی نیا


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: ساخت و مشخصه یابی نانوکاتالیستهای ارتقا یافته سنتز متانول از گاز سنتز و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر فعالیت کاتالیستی و توزیع فلز فعال مس

دانشجو: محمد صادقی نیا
رشته:  نانوشیمی

اساتید راهنما: دکتر علی نعمتی خراط - دکتر مهران رضایی

زمان: دو شنبه 1398/07/08  ساعت 15:30
مکان: دانشکده شیمی - اتاق 123

آدرس کوتاه :