ساخت کاتالیزورهای فلززدایی، گوگردزدایی و نیتروژن زدایی و بکارگیری آنها در پالایش هیدروژنی برش های سنگین نفتی پالایشگاه های ایران / سید محمد سلیمی

ساخت کاتالیزورهای فلززدایی، گوگردزدایی و نیتروژن زدایی و بکارگیری آنها در پالایش هیدروژنی برش های سنگین نفتی پالایشگاه های ایران / سید محمد سلیمی


 

آگهی دفاع از رساله دکتری

پردیس علوم

دانشکده شیمی

 

 عنوان:

ساخت کاتالیزورهای فلززدایی، گوگردزدایی و نیتروژن زدایی و بکارگیری آنها در پالایش هیدروژنی برش های سنگین نفتی پالایشگاه های ایران

 

دانشجو: سید محمد سلیمی ولیک­بنی

استاد راهنما: دکتر احمد توسلی

 

زمان: دوشنبه 12/03/1399 ساعت: 11

مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی (طبقه 1-) دانشکده شیمی

آدرس کوتاه :