اطلاع رسانی کتابخانه پردیس علوم اطلاع رسانی کتابخانه پردیس علوم

ساعت کاری کتابخانه پردیس علوم در ماه مبارک رمضان

ساعت کاری کتابخانه در ماه مبارک رمضان

بخش ها

شنبه - چهارشنبه

پنجشنبه

بخش امانت و سالن‌های مطالعه

19:45 - 8

12 - 8

بخش پایان نامه ها

14:30 - 8

تعطیل

بخش کاوش

14:30 - 8

تعطیل

بخش خدمات فنی

14:30 - 8

تعطیل

بخش نشریات 

14:30 - 8

تعطیل

بخش مرجع 

14:30 - 8

تعطیل

کتابخانه دانشکده ریاضی 

14:30 - 8

تعطیل

کتابخانه دانشکده فیزیک 

14:30 - 8

تعطیل

بخش اداری

14:30 - 8

تعطیل