سال نو مبارک

سال نو مبارک


یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول والاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

 

ای گرداننده قلب ها و چشم ها

ای تدبیر کننده نظم شب و روز

ای دگرگون کننده حال و احوال

حال ما را به نیکوترین حال بگردان

 

 

آدرس کوتاه :