نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سایت دانشگده فیزیک

سایت دانشگده فیزیک


 

رئیس دانشکده  

61118652-88635911

فکس 

88004781

معاونین دانشکده  

61118651

روابط عمومی 

61118604

دبیرخانه 

61118604

امور عمومی 

61118664

کارشناسان آزمایشگاه  

61118770- 61118770-  61118625- 61118764

کتابخانه 

61118613

امور رایانه 

61118746

سایت کامپیوتری ساختمان قدیم 

61118608

سایت شهید علیمحمدی ساختمان جدید 

61118746

آموزش تحصیلات تکمیلی 

61118620

آموزش کارشناسی

61118649

امور دانشجویی 

61118618

حسابداری 

61118655

کارپردازی 

61118648

اموال و تغذیه  

61118701- 61118666

سلف اساتید و تغذیه 

61118657

تأسیسات 

61118665

سرایداری 

61118614

آزمایشگاه نانو فیزیک 

61118622

آزمایشگاه بلور شناسی 

61118619

آزمایشگاه ابررسانایی 

61118634

آزمایشگاه لایه های نازک 

61118610

آزمایشگاه مواد فوتونیکی

61118650

آزمایشگاه اپتیک 

61118663

آزمایشگاه اپتیک پیشرفته 

61118663

آزمایشگاه الکترونیک3،2،1 

61118625

آزمایشگاه حالت جامد 

61118619

آزمایشگاه فیزیک 3 اپتیک 

61118625

آزمایشگاه فیزیک پایه 1 ،  2 

61118654

آزمایشگاه فیزیک پایه 3 (ترمودینامیک)

61118654

آزمایشگاه فیزیک جدید

61118635