سخنرانی آقای پروفسور برایت (Bernhard Breit) استاد دانشگاه فرایبورگ (Freiburg) آلمان

سخنرانی آقای پروفسور برایت (Bernhard Breit) استاد دانشگاه فرایبورگ (Freiburg) آلمان


 

سخنرانی آقای پروفسور برایت (Bernhard Breit) استاد دانشگاه فرایبورگ ( Freiburg ) آلمان روز سه شنبه ۱۸ اسفند، با عنوان "Rd catalyzed addition of pronucleophiles to Allenes and Alkynes" درسالن دهشور پردیس علوم برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :