سخنرانی آقای پروفسور برایت (Bernhard Breit) استاد دانشگاه فرایبورگ (Freiburg) آلمان

 

سخنرانی آقای پروفسور برایت (Bernhard Breit) استاد دانشگاه فرایبورگ ( Freiburg ) آلمان روز سه شنبه ۱۸ اسفند، با عنوان "Rd catalyzed addition of pronucleophiles to Allenes and Alkynes" درسالن دهشور پردیس علوم برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :