سخنرانی شبانه‌های زیست‌شناسی با موضوع مکانیسم عمل و مقاومت در برابر مهار کننده‌های PARP

سخنرانی شبانه‌های زیست‌شناسی با موضوع مکانیسم عمل و مقاومت در برابر مهار کننده‌های PARP


موضوع سخنرانی: مکانیسم عمل و مقاومت در برابر مهار کننده‌های PARP

سخنران: دکتر Sana Intidhar Labidi-Galy متخصص ایمونوانکولوژی و عضو گروه تحقیقاتی دانشگاه ژنو در زمینه سرطان پستان و تخمدان با رویکرد پزشکی دقیق در مورد تغییرات ژنومی سلول‌های سرطانی و ترکیب ایمنی ریزمحیط تومور

چهارشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱ تا ۲۲

اسکای‌روم
https://www.skyroom.online/ch/sci-ut/biology-lectures
لینک ثبت نام
https://science.ut.ac.ir/web/biology/bio-nights-register
 

آدرس کوتاه :