سخنرانی علمی آقای دکتر Alexander Weigand در دانشکده زیست شناسی

سخنرانی علمی آقای دکتر Alexander Weigand در دانشکده زیست شناسی


در راستای تقویت اطلاع رسانی از پژوهش‌ها در علوم زیستی سخنرانی‌های هفتگی در دانشکده زیست شناسی در روز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ به آقای دکترAlexander Weigand اختصاص یافت که با استقبال وسیع اعضا هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمبلی و کارشناسی قرار گرفت.. ایشان عضو هیات علمی دانشگاه دوزبورگ -اسن آلمان وپژوهشگر دانشگاه بوخوم در زمینه تنوع زیستی در محیط‌های آبی هستند.. ارتباط نزدیک گروه پژوهشی آن دانشگاه ها با همکاران بیوسیستماتیک جانوری در دانشکده زیست شناسی بستر همکاری و حضور ایشان در ایران را فراهم آورد. سخنرانی ایشان در زمینه خط شناسه گذاری DNA و کاربرد آن در شناسایی تعیین مرز گونه‌ها بود. در این سخنرانی به اهمیت مطالعات ژنتیک جمعیت و جنبه‌های کاربردی آن در حفاظت گونه‌ها اشاره شد. بخش بسیار جدید مطالعات در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ایشان مطالعات متا ژنومیکس و پروتئو میکس گونه‌های آبزیان رودخانه‌های اروپا است. هدف از مطالعه پایش گونه‌ها به منظور استفاده از داده‌ها در سلامت آب و حفاظت از تنوع زیستی آبزیان است. در بخشی از سخنرانی با توجه به تنوع وسیع گونه‌های جانوری در ایران، تاکید بر مطالعه و حفاظت از آنها بویژه در نقاط داغ تنوع زیستی ایران شد. در پایان ایشان به سوالات حضار پاسخ دادند و از موزه جانورشناسی و آزمایشگاه‌های دانشکده زیست شناسی بازدید کردند و از طرف خود و همکاران دانشگاهی تمایل به همکاری علمی با دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران را اعلام نمودند.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :