سخنرانی علمی: "تحول نگرش نسبت به جایگاه کره زمین در عالم: درک فرآیندهای شکل گیری ستارگان و سیاره ها" / پروفسور آنه ماری لاگرانژ

سخنرانی علمی: "تحول نگرش نسبت به جایگاه کره زمین در عالم: درک فرآیندهای شکل گیری ستارگان و سیاره ها" / پروفسور آنه ماری لاگرانژ


آدرس کوتاه :