سخنرانی علمی: تولد یک کلاس جهانشمولی جدید در یک رقابت / دکتر عباس علی صابری

سخنرانی علمی: تولد یک کلاس جهانشمولی جدید در یک رقابت / دکتر عباس علی صابری


آدرس کوتاه :