سخنرانی علمی: تولید بافتها و اندامهای مصنوعی / دکتر بهناز بخشنده

سخنرانی علمی: تولید بافتها و اندامهای مصنوعی / دکتر بهناز بخشنده


 

لینک سخنرانی: skyroom.online/ch/sci-ut/pm

آدرس کوتاه :