سخنرانی علمی: سیاهچاله ها از تئوری تا رصد: نوبل فیزیک ۲۰۲۰ / دکتر محمد نوری

سخنرانی علمی: سیاهچاله ها از تئوری تا رصد: نوبل فیزیک ۲۰۲۰ / دکتر محمد نوری


آدرس کوتاه :