سخنرانی علمی: سیستم‌های کوانتومی باز: رهیافت همبستگی / دکتر سحر علیپور

سخنرانی علمی: سیستم‌های کوانتومی باز: رهیافت همبستگی / دکتر سحر علیپور


چکیده:
سیستم‌های کوانتومی واقعی، غالباً در برهم‌کنش و همبسته با محیطِ غیر‌قابل کنترلِ اطراف خود هستند، واز این‌رو، سیستم‌های باز نامیده می‌شوند. نظریه‌ی سیستم‌های کوانتومی باز با فراهم آوردن امکان توصیف و بهره‌گیری از این سیستم‌ها در انجام وظایف فیزیکی مختلف، مورد توجه زیادی قرار گرفته‌است. در این چارچوب، همبستگی‌های (کلاسیکی و کوانتومی) بین سیستم و محیط نقش مهمی ایفا می‌کنند. با این‌حال، رهیافت‌های موجود در نظریه‌ی سیستم‌های باز امکان ردیابی همبستگی‌های سیستم و محیط را فراهم نمی‌آورد. در این‌جا نشان می‌دهیم چگونه می‌توان اطلاعات همبستگی را صرفاً از دینامیک سیستم استخراج نمود و فراتر از آن، چگونه با درنظر گرفتن صریح همبستگی می‌توان معادلات دقیق‌تری برای توصیف سیستم‌های باز به‌دست آورد. هم چنین، به عنوان کاربردی از این رویکرد، به مرور نقش همبستگی‌ها در ویژگی‌های ترمودینامیکی از قبیل تبادل انرژی بین سیستم و محیط، و همچنین برآورد کوانتومی در سیستم‌های باز می‌پردازیم. به طور خلاصه، رهیافت همبستگی درهای جدیدی را به روی مطالعه‌ی رفتار سیستم‌های فیزیکی از دیدگاه دینامیکی، ترمودینامیکی، و نظریه اطلاعات کوانتومی می‌گشاید.

لینک جلسه: https://www.skyroom.online/ch/sci-ut/physics-seminars

 

 

 

 

آدرس کوتاه :