سخنرانی علمی: شکست تقارن وارونی فضایی در ابررساناهای وایل و دیراک و جریان جوزفسون دستیده / دکتر اکبر جعفری

سخنرانی علمی: شکست تقارن وارونی فضایی در ابررساناهای وایل و دیراک و جریان جوزفسون دستیده / دکتر اکبر جعفری


آدرس کوتاه :