سخنرانی علمی: مباحثی در C*-جبرها و C*-مدول های هیلبرت / دکتر محمد باقر اسدی

سخنرانی علمی: مباحثی در C*-جبرها و C*-مدول های هیلبرت / دکتر محمد باقر اسدی


لینک سخنرانی: https://www.skyroom.online/ch/sci-ut/math-lectures

آدرس کوتاه :