سخنرانی علمی: "نوترینو با جرم متغیر در فیزیک ذرات و کیهان شناسی" / دکتر وحید اناری

سخنرانی علمی: "نوترینو با جرم متغیر در فیزیک ذرات و کیهان شناسی" / دکتر وحید اناری


لینک سمینار:
https://www.skyroom.online/ch/sci-ut/physics-seminars

 

 

 

آدرس کوتاه :