سخنرانی علمی: نگاهی به ماده، ماده تاریک و انرژی تاریک از پنجره فیزیک هادرونی و QCD / دکتر کاظم عزیزی

سخنرانی علمی: نگاهی به ماده، ماده تاریک و انرژی تاریک از پنجره فیزیک هادرونی و QCD / دکتر کاظم عزیزی


آدرس کوتاه :