سخنرانی علمی: هوش مصنوعی و آینده برنامه های آموزشی دانشگاهی / دکتر هدیه ساجدی

سخنرانی علمی: هوش مصنوعی و آینده برنامه های آموزشی دانشگاهی / دکتر هدیه ساجدی


 

آدرس کوتاه :