سخنرانی علمی: ویروس SARS CoV-2 مروری یکساله برچالش ها / دکتر عارفیان

سخنرانی علمی: ویروس SARS CoV-2 مروری یکساله برچالش ها / دکتر عارفیان


موضوع سخنرانی:  ویروس;SARS CoV-2مروری یکساله برچالش ها
 
سخنران: دکتر احسان عارفیان
           دکتری تخصصی ویروس شناسی پزشکی
          هیات علمی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران
     
زمان سخنرانی: یکشنبه 23 آذر 99 (11th  November 2019) ساعت : 11:30

لینک حضور در جلسه سخنرانی: https://www.skyroom.online/ch/mmshafiei/scientific-lecture

دانشکده زیست شناسی پردیس علوم

سخنرانی با عنوان "ویروس  SARS CoV-2 مروری یک ساله بر چالش­ها" در تاریخ 23 آذرماه 1399 در پردیس علوم پایه به صورت مجازی و برخط برگزار شد. در این سخنرانی ضمن تشریح ساختار و نحوه عملکرد ویروس  SARS CoV-2 پیرامون روش همانندسازی و تکثیر ژنوم ویروس و عملکرد پروتئین های ویروس صحبت شد. سپس با اشاره به تنوع ژنومی ویروس پیرامون نحوه ایجاد موتاسیون در ژنوم ویروس و نظریه ها موجود در ارتباط با منشا ویروس توضیح داده شد. در حوزه بررسی چالش ها در ابتدا به چالش هایی که در حوزه تشخیص ویروس SARS CoV-2 وجود دارد پرداخته شد. این چالش ها شامل چالش های تشخیص سرولوژی و مولکولی مبتنی بر Real Time PCR و تشخیص سریع (Rapid Test) می باشد که در حال حاضر جامعه پزشکی و مردم با آن روبرو هستند. در پایان ضمن تشریح ویژگی ها و توانمندی واکسیناسیون در مواجهه با اپیدمی کوید19 چالش هایی که پیرامون واکسن در حال جاضر در جامعه بشری وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت. بعد از اتمام سخنرانی به سوالات مخاطبان پیرامون مقایسه واکسن های موجود، علت عفونت مجدد، آنتی بادی های خنثی کننده ویروس و غیرو پاسخ داده شد.

 

آدرس کوتاه :