سخنرانی عمومی: مروری بر اثر مولکول های فعال عصاره های گیاهی و هدفمند کردن آنها با حامل های نانو روی سلول های سرطانی

سخنرانی عمومی: مروری بر اثر مولکول های فعال عصاره های گیاهی و هدفمند کردن آنها با حامل های نانو روی سلول های سرطانی


لینک سخنرانی:  Skyroom.online/ch/sci-ut/pm

چکیده سخنرانی:

استفاده از گیاهان دارویی سالیان دراز مهمترین طریقه معالجه بوده است، با پیشرفت  علم داروسازی استفاده از داروهای شیمیایی و سنتزی رواج یافت ولی  اثرات نامطلوب جانبی آنها بهره گیری از  گیاهان دارویی را دوباره متداول گردید.

مواد مؤثر گیاهان دارویی بر دو نوع هستند :

نوع اول، مواد حاصل از سوخت و ساز اوّلیه نظیر  پلی ساکاریدها (پکتین ها(.

نوع دوم، مواد حاصل از سوخت و ساز ثانویه نظیر فلاونوئیدها.

در پژوهش حاضر اثر هر دو مولکول ذکر شده روی سلول های سلامت و سرطانی مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه اول اثر پلی ساکاریدها (پکتین ها و بتا گلوکان ) روی دودمان سلولی GH3/B6 که دارای ترشح  هورمون های رشد و پرولاکتین می باشد انجام گرفت.  نتایج نشان داد که  افزایش ترشح هورمون رشد و پرولاکتین در این سلول ها مشاهده می گردد.

گروه دوم فلاونوئیدها: این مولکول های فعال گیاهی روی  سلول های سرطانی با اثر آپوپتوزی موجب مرگ آنها می شود، اثر آنها را چنین بیان می کنند که احتمالا این مولکول ها  با پیوند  cyclin-CDK  به P53 که در سیکل سلولی آنتی آپوپتوتیک است پیوند شده و در این حال، با نقش آپوپتوزی باعث مهار چرخه سلولی در فازهای S,G2 یا M می گردد. نقش این مولکول هنگامیکه بوسیله حامل های نانوذرات مغناطیسی منتقل می شوند موثرتر می باشد درحالیکه این مولکولها روی سلول های سلامت بی اثر می باشند.

 

 

آدرس کوتاه :