سردار سپهبد قاسم سلیمانی

سردار سپهبد قاسم سلیمانی


خداوندا عاشق دیدارتم؛ همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود

آدرس کوتاه :