سمینار عمومی: رفتار آمیبی در ذرات کلوییدی غلطان

سمینار عمومی: رفتار آمیبی در ذرات کلوییدی غلطان


سخنران: دکتر مجید مسیبی
           دانشگاه بریستول، انگلستان

در این سخنرانی در مورد مواد فعال بحث میکنم. بعد از مقدمه ای کوتاه، نتایج اخیرمان در سیستمی متشکل از ذرات کلوییدی محدود شده در دو بعد که با اعمال جریان الکتریکی می غلطند را ارائه میدهم. نشان میدهم که با تغییر میدان الکتریکی و چگالی سطحی ذرات، چنین سیستمی یک رفتار فازی پیچیده نمایش میدهد. در محدوده خاصی از این پارامترها، خوشه های کریستالی متحرکی را مشاهده خواهیم کرد که هر کدام از آنها همچون یک آمیب زنده حرکت میکند و دائما تغییر شکل میدهد.

شنبه ۲۵ بهمن، ساعت ۱۵:۳۰


https://www.skyroom.online/ch/sci-ut/physics-seminars

 

 

 

آدرس کوتاه :