سمینار نیم روزه انسان شناسی زیستی

سمینار نیم روزه انسان شناسی زیستی


سمینار نیم روزه انسان شناسی زیستی در روز ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۵ به همت دانشکده زیست شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی (بخش انسان شناسی زیستی) در سالن شهید دهشور برگزار شد. سخنرانان این سمینار جناب آقای عسگری خانقاه از موسسه مطالعات و سه تن از پژوهشگران فرانسوی، خانم دکتر دومینیک گریمو و آقایان دکتر ژیل بریون و والری زیتون بودند. دکتر عسگری خانقاه با مروری بر فعالیت‌های بخش انسان شناسی زیستی موسسه مطالعات و تحقیقات احتماعی در مورد سال‌ها همکاری بین این بخش و گروه پژوهشگران فرانسوی بر اهمیت مطالعات به عمل آمده و جاری تاکید کردند.
دکتر دومینک گریمو در مورد دیرینه شناسی انسان در آسیای جنوب شرقی نتیجه پژوهش‌های چند ساله خویش را در این زمینه گزارش کردند. دکتر ژیل بریون در سخنرانی خود تحت عنوان «حرکت در انسان»، از گذشته تا کنون به سیر تکامل حرکت در وضعیت دو پایی پرداختند. دکتر والری زیتون در سخنرانی خود تحت عنوان «پرسشی میان سنگ»، استخوان و ژنوم انسان (مورد انسان نئاندرتال) گزارشی از پژوهش‌های دیرینه شناسی خویش مرتبط با انسان نئاندرتال ارائه کردند و به جای خالی شواهد و مطالعات در ایران اشاره کردند. آقای دکتر فرازمند در ابتدای شروع سمینار خبر تصویب رشته‌ی انسان شناسی زیستی در سطح کارشناسی ارشد را توسط دانشگاه تهران، که برای نخستین بار در ایران تاسیس می‌شود، به اطلاع حاضرین رساندند و اشاره کردند که از مهرماه سال ۱۳۹۶ در این مقطع برای این رشته دانشجو پذیرفته خواهد شد. که این برنامه نیز با همکاری دانشکده زیست شناسی و پژوهشگران فرانسوی یاد شده و مرکز ملی پژوهش‌های علمی کشور فرانسه (CNRS) اجرا خواهد شد.

آدرس کوتاه :