سنتز الکتروشیمیایی و مشخصه یابی نانو کامپوزیت فلز- هیدروکسید نیکل- گرافن و کاربرد آن بعنوان ماده الکترودی در ابرخازنهای الکتروشیمیایی / دانشجو: احمد کریم پور

سنتز الکتروشیمیایی و مشخصه یابی نانو کامپوزیت فلز- هیدروکسید نیکل- گرافن و کاربرد آن بعنوان ماده الکترودی در ابرخازنهای الکتروشیمیایی / دانشجو: احمد کریم پور


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز الکتروشیمیایی و مشخصه یابی نانو کامپوزیت فلز- هیدروکسید نیکل- گرافن و کاربرد آن بعنوان ماده الکترودی در ابرخازنهای الکتروشیمیایی

دانشجو: احمد کریم پور
رشته:  شیمی تجزیه- الکتروشیمی

استاد راهنما: دکتر پرویز نوروزی

زمان: روز شنبه 1398/11/19 ساعت 14:00
مکان: کلاس 123 

 

آدرس کوتاه :