سنتز آلکیل آمینو کومارین ها در فرایند کربوکسیل زدایی سبز و سنتز مشتقات ضد میکروبی جدید بر پایه ایمیدازو پیریدین ها، پیرازین ها و پیریدازین ها / دانشجو: سیاوش سالک سلطانی

سنتز آلکیل آمینو کومارین ها در فرایند کربوکسیل زدایی سبز و سنتز مشتقات ضد میکروبی جدید بر پایه ایمیدازو پیریدین ها، پیرازین ها و پیریدازین ها / دانشجو: سیاوش سالک سلطانی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز آلکیل آمینو کومارین ها در فرایند کربوکسیل زدایی سبز و سنتز مشتقات ضد میکروبی جدید بر پایه ایمیدازو پیریدین ها، پیرازین ها و پیریدازین ها

دانشجو: سیاوش سالک سلطانی
رشته: شیمی آلی

اساتید راهنما: دکتر سید مرتضی فامیل فرنیا - دکتر علیرضا فرومدی

زمان: شنبه 1399/11/25 ساعت 15:00

لینک کلاس:   http://vclas9.ut.ac.ir/sci14


چکیده:
الف) در بخش اول این پژوهش، فرایند آمینو آلکیلاسیون طی کربوکسیل زدایی از مشتقات کومارین-3-کربوکسیلیک اسیدها بدون هیچگونه کاتالیزور و یا مواد افزودنی دیگر و در شرایط کاملا سبز در حضور فرمالدهید و آمین های نوع دوم انجام شده است.
ب) در بخش دوم، مشتقات ضد میکروبی جدیدی از خانواده ایمیدازو]1و2- [aپیریدین ها، ایمیدازو]1و2- [aپیرازین ها و ایمیدازو]1و2- [bپیریدازین ها طراحی و سنتز شده است. همچنین واکنش های جفت شدن سوزوکی و واکنش آریل دار شدن مستقیم در سنتز این ترکیبات مقایسه شده اند. چرا که هر یک از روش های فوق دارای مزایا و معایبی هستند.
ج) در بخش سوم، کاتالیست جدیدی از پالادیوم تهیه شده است که بر روی بستر صفحات پامیس آتشفشانی حاوی بافت سلولز قرار دارد. سپس کاتالیست سنتز شده در واکنش سوزوکی-میورا برای سنتز بای فنیل ها مورد استفاده قرار گرفته است. 

آدرس کوتاه :