سنتز برخی ترکیبات آلی بر پایه کرومانون ها / دانشجو: سعیده رجایی دریاسری

سنتز برخی ترکیبات آلی بر پایه کرومانون ها / دانشجو: سعیده رجایی دریاسری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز برخی ترکیبات آلی بر پایه کرومانون ها

دانشجو: سعیده رجایی دریاسری
رشته:  شیمی آلی

استاد راهنما: دکتر مهدی ادیب

زمان:  چهار شنبه 97/7/11 ساعت 17-15
مکان: کلاس 8

چکیده:

سنتز مشتقات 3- آروئیل کومارین¬ از طریق واکنش اکسایشی CDC  با استفاده از سیستم کاتالیزوری K2S2O8/Aliquat 336 توسعه داده شد. استفاده از مشتقات بنزآلدهید بعنوان منبع آروئیل کننده به همراه مشتقات کومارین در مجاورت K2S2O8 بعنوان اکسنده و Aliquat 336 بعنوان کاتالیزور تحت شرایط دمایی °C 100 در حلال کلرو بنزن و مدت زمان 8 ساعت منجر به تشکیل 3-آروئیل کومارین ها با بازده های مناسب شد.


 

آدرس کوتاه :