سنتز برخی ترکیبات آلی بر پایه ی ایزوکینولین / رحیم پاشازاده

سنتز برخی ترکیبات آلی بر پایه ی ایزوکینولین / رحیم پاشازاده


آگهی دفاع از رساله دکتری
دانشکده شیمی
رشته شیمی گرایش آلی
عنوان:
سنتز برخی ترکیبات آلی بر پایه ی ایزوکینولین
ارائه دهنده: رحیم پاشازاده
استاد راهنما: دکتر مهدی ادیب
اساتید مدعو داخلی: دکتر زنوزی – دکتر فامیل فرنیا
اساتید مدعو خارجی: دکتر عبایی – دکتر مجتهدی (پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران)
 زمان: سه شنبه 1396/06/21
مکان: دانشکده شیمی، کلاس ٢٤
چکیده:
سنتز مشتقات ١-آروئیل ایزوکینولین و ٢-آروئیل کینولین از طریق واکنش اکسایشی CDC و با استفاده از سیستم کاتالیزوری 336 K2S2O8/Aliquat توسعه داده شد.
استفاده از مشتقات آریل متانول بعنوان منبع آروئیله کننده به همراه مشتقات ایزوکینولین و کینولین در مجاورت K2S2O8 بعنوان اکسنده و Aliquat 336 بعنوان کاتالیزور تحت شرایط دمایی   ٨٠ درجه سانتیگراد حلال استونیتریل و مدت زمان واکنش ٢ ساعت منجر به تشکیل ١-آروئیل ایزوکینولین و ٢-آروئیل کینولین با بازده های مناسب شد.

آدرس کوتاه :