سنتز برخی ترکیبات آلی نوین بر پایه ی ایزوایندولین- 1 اون ها - / دانشجو: فریبا پی تام

سنتز برخی ترکیبات آلی نوین بر پایه ی ایزوایندولین- 1 اون ها - / دانشجو: فریبا پی تام


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز برخی ترکیبات آلی نوین بر پایه ی ایزوایندولین- 1 اون ها -
دانشجو: فریبا پی تام
رشته: شیمی آلی
استاد راهنما: دکتر مهدی ادیب

زمان: دوشنبه 26 / 6 / 1397 ساعت هشت صبح
مکان: کلاس 123

چکیده:
از انجام واکنش چهار جزئی و تک ظرف 1،1 بیس)متیل تیو(- - 2 نیترواتن، - 2،1 دی آمین، - 2 فرمیل بنزوئیک اسید -
و آمین نوع اول در اتانول جوشان و در مدت زمان سه ساعت و نیم، مشتتاات نتوینی از ایزواینتدولین- 1 اون- - 3،2 -
دواستخلافی با بازده عالی بدست آمدند. عملکرد این محصولات در مهار آنزیم اوره آز جک بین متورد بررستی اترار
گرفت.

آدرس کوتاه :