سنتز تترازول‌های جدید با پایه‌ی پیرول، ایندول و بنزایمیدازول و مشتقات تترا هیدرو-β-کربولین با استفاده از واکنش‌های چند‌جزئی جفت‌شدن متقاطع کاتالیزوری الکل‌های نوع اول با استفاده از فرآیند هیدروژن زدائی/ هیدروژن دارکردن / دانشجو: صالح صلاحی

سنتز تترازول‌های جدید با پایه‌ی پیرول، ایندول و بنزایمیدازول و مشتقات تترا هیدرو-β-کربولین با استفاده از واکنش‌های چند‌جزئی جفت‌شدن متقاطع کاتالیزوری الکل‌های نوع اول با استفاده از فرآیند هیدروژن زدائی/ هیدروژن دارکردن / دانشجو: صالح صلاحی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی

عنوان: سنتز تترازول‌های جدید با پایه‌ی پیرول، ایندول و بنزایمیدازول و مشتقات تترا هیدرو-β-کربولین با استفاده از واکنش‌های چند‌جزئی جفت‌شدن متقاطع کاتالیزوری الکل‌های نوع اول با استفاده از فرآیند هیدروژن زدائی/ هیدروژن دارکردن

دانشجو: صالح صلاحی
رشته: شیمی آلی

استاد راهنما: دکتر قندی
 

زمان: سه شنبه 1397/8/1 ساعت 13
مکان: دانشکده شیمی کلاس شماره 110


چکیده:
بخش اول این پژوهش شامل سنتز مشتقات جدید 4،3،2،1-تتراهیدروپیرولو [2،1-a] پیرازین و 4،3،2،1-تتراهیدروپیرازینو [2،1-a] ایندول از طریق یک فرآیند تک ظرفی- چهار جزئی شامل حلقه‌بندی درون مولکولی و واکنش اوگی-آزید می باشد. این مواد حاوی ساختار‌های فعال بیولوژیکی تترا هیدرو پیرولو پیرازین (تترا هیدرو ایندولو پیرازین) و تترازول‌ 1,5-دواستخلافی می‌باشند.
بخش دوم این پژوهش در برگیرنده طراحی روش سنتزی ساده برای جفت‌شدن متقاطع بین دو الکل نوع اول متفاوت با استفاده از پیش کاتالیست در دسترس RuCl2(PPh3)3 از طریق فرآیند قرض‌گیری هیدروژن می‌باشد. این روش می‌تواند برای تعداد زیادی از الکل‌ها شامل الکل‌های آلیفاتیک با زنجیره بلند و هتروآریل الکل‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این روش دسترسی ساده و مستقیم به تعدادی از عطرهای موجود در بازار مانند روزآفن و سیکلامن آلدهید را با راندمان خوب فراهم می‌کند.

آدرس کوتاه :