سنتز ترکیبات جدید هتروسیکلی نیتروژن¬دار بر¬ پایه بنزیمیدازول و تترازول با استفاده از واکنش-های چند¬جزئی / محسن زینعلی

سنتز ترکیبات جدید هتروسیکلی نیتروژن¬دار بر¬ پایه بنزیمیدازول و تترازول با استفاده از واکنش-های چند¬جزئی / محسن زینعلی


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده شیمی

 

عنوان: سنتز ترکیبات جدید هتروسیکلی نیتروژن­دار بر­ پایه بنزیمیدازول و تترازول با استفاده از واکنش ­های چند­جزئی

 

ارائه دهنده: محسن زینعلی

رشته: شیمی گرایش آلی

استاد راهنما: دکتر مهدی ادیب

 

اساتید مدعو داخلی: دکتر زنوزی دکتر فامیل فرنیا

اساتید مدعو خارجی: دکتر عبایی دکتر مجتهدی (پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران)

 

زمان: سه­ شنبه 1396/6/28

مکان:  دانشکده شیمی، کلاس 123

 

چکیده:

  • از واکنش تراکمی بین بنزن-2،1-دی­آمین­ها، سیکلوهگزان-3،1-دی­اون ­ها حد­واسط انامینی تشکیل شد که واکنش آن با آریلیدن­مالونونیتریل­ها پیریدو]2،1-[aبنزیمیدازو-6-کربونیتریل­ها را به ­دست داد.
  • یک روش سنتزی جدید به­ منظور تهیه مشتقات سدیم 5-(1-آلکیل-H1-تترازول-5-ایل)-4،2-دی ­اکسو-4،3-دی­ هیدرو-H5،H2 -کرومنو]3،2-[dپیریمیدین-1-اید­ها از طریق واکنش چهار­جزئی میان 2-هیدروکسی بنزآلدهید، ­باربیتوریک ­اسید، ایزوسیانیدها و سدیم ­آزید توسعه داده شد.

 

 

 

آدرس کوتاه :