سنتز ترکیبات دارای گروه عاملی آمیدو-این و بررسی واکنش های درون و برون مولکولی آن ها / فاطمه دهقانی تفتی

سنتز ترکیبات دارای گروه عاملی آمیدو-این و بررسی واکنش های درون و برون مولکولی آن ها / فاطمه دهقانی تفتی


آدرس کوتاه :